Vedrørende afledning af overfladevand og grundvand

Landvindingslauget Nødebo Holt Enge (LVL) dækker i det store hele matriklerne i de tre grundejerforeninger, GrF Nødebo Holt Enge, GrF Nødebo Skovvænge og Pramvejens Grundejerforening. Der er dog enkelte ydermatrikler, der af historiske årsager ikke er medlem. De indbefattede matrikler er forpligtede medlemmer af LVL og kontingentet opkræves over ejendomsskatten. LVL har til ansvar at vedligeholde vores fælles hovedkanal og pumpestation. Etablering og vedligeholdelse af sidekanaler (grøfter og rørledninger) påligger alene de private matrikelejere, ikke hverken LVL eller grundejerforeningerne.

Alle beboere, medlem af LVL eller ej, er gennem vandløbsloven forpligtet til at sikre vandføringsvej for bagvedboende, målt vinkelret på hovedkanalen. Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet for ”ordinær udledning”, se dokumentet ”Praksis for ekstraordinær udledning til LVLs afvandingskanal v002.pdf”. Kapaciteten kan sikres ved nedgravning af rør (ø160 mm anbefales) med tilslutnings- / rensebrønde nogle steder undervejs, eller kapaciteten kan sikres ved grøfter, som selvsagt kan tage endnu mere vand, men som fylder mere og ofte er mere vedligeholdelseskrævende, og børn og hunde mv. kan falde i. Tilslutningen af ny sidekanal (åben eller lukket) skal meddeles Landvindingslauget (evt. via egen GrF’s bestyrelse) og udføres håndværksmæssigt forsvarligt, så hovedkanalens bredder sikres mod sammenskridning. Der må udledes mængder som oplyst i dokumentet "Medbenytteraftale LVL 2019 v004.pdf".

I de fleste tilfælde oplever vi heldigvis, at de foran-/bagvedboende finder løsninger i fællesskab, så man deles om at anlægge og vedligeholde den sidekanal, man er en del af. Men i enkelte tilfælde kan der desværre opstå nabouenigheder, hvor vores kommunale myndighed må inddrages og træffe afgørelser om føringsvej, oprensningsdybder eller lignende forhold. Afhængigt af forholdene kan kommunen meddele påbud om oprensning af føringsveje jfr. vandløbsloven.

I tilfælde af uløselig nabodisputs kontaktes den kommunale myndighed direkte, gerne med CC: til egen GrF’s bestyrelse. Kontakt:
HILLERØD KOMMUNE, Natur, Miljø og klima
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød
Telefon: 72320000
hillerod.dk
natur@hillerod.dk
 

Medbenytteraftale LVL 2019 v004  

Praksis for ekstraordinær udledning til LVLs afvandingskanal v002